ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ

ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ

Adli Sicil Kaydı Nedir?

Adli Sicil Kaydı yani sabıka ve arşiv bilgilerinin oluşturulması ve saklanması, ilgili kişilere verilmesi ve silinmesi durumları Adli Sicil Yönetmenliğinde düzenlenmiştir. Herhangi bir suçtan dolayı ceza almış olan ve bu cezaları kesinleşen kişilerin cezaları adli sicil kayıtlarına işlenmektedir. Eğer ki ceza ile ilgili yükümlülükler yerine getirilmiş ise bu cezaların adli sicil kaydından silinmesi gerekir. Adli sicil kaydının silinmesi özel ve kamu alanında işe girişlerde engel sorununa neden olabilir.

Adli sicil kayıtları iki şekilde tutulmaktadır. Bunlar:

  • Merkezi Adli Sicil
  • Mahalli Adli Sicil

Merkezi Adli Sicil

Türk mahkemeleri ya da yabancı ülke mahkemeleri tarafından kesinleştirilmiş ve Türk hukukuna göre mahkûmiyet kararı bulunan Türkiye’de suç işlemiş yabancılar ile Türk vatandaşlarına ait sicil kayıtları, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ndeki merkezi bilgi işlem sisteminde tutulmaktadır. Bulunan kayıtların güncellenmesi, düzenlenmesi gibi görevleri de merkezi adli sicil yerine getirmektedir. (Adli Sicil Yönetmeliği madde 4)

Mahalli Adli Sicil

Bulunulan yer ile gerektiği zaman diğer yerlere ait adli sicil bilgilerinin girilmesi, girilen bilgilerin merkezi sicile aktarımının sağlanması ile merkezi adli sicilden bilgilerin alınarak kişi ve kurumlara iletilmesi ile görevlidir. (Adli Sicil Yönetmeliği madde 5)

Adli Sicil Kayıt Bilgileri

  • İlgili kişiye veya vekaletnamede açıkça belirtilmek koşuluyla vekiline,
  • Kamu kurum ve kuruluşlarına
  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına verilebilmektedir.

Adli Sicil Kaydı Silinmesi

Adli Sicil kaydının silinmesi, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne dilekçe verilmesi yoluyla silinir.

a) İlgilinin ölümü üzerine,

b) Anayasanın 76.maddesi ile TCK dışındaki kanunlarda bir hak-yoksunluğuna neden olan mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren;

  • Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla onbeş yıl geçmesiyle,
  • Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın otuz yıl geçmesiyle,
  • Diğer mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren beş yıl geçmesiyle,

c) Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması hâlinde, bu suçtan mahkûmiyete ilişkin adli sicil kaydı ve arşiv kayıtları, talep aranmaksızın,

d) Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi hâlinde, önceki mahkûmiyet kararına ilişkin adli sicil kaydı ve arşiv kaydı,

Genel Müdürlükçe tamamen silinir.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi Örneği 2021

T.C.
ADALET BAKANLIĞI

ADLİ SİCİL ve İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE 

İSTEMDE BULUNAN : İsim Soyisim (TC)
Adres

TALEP : Adli sicil kaydının silinmesi talebine havidir.

AÇIKLAMA :Adli sicil kaydında…………… ………………………… ………………… …………..……… …………………… …………………… ……………………………… ……… ……… ……… cezasına ilişkin kayıt yerine getirilmiştir. Yerine getirme sebebiyle bu kaydın adli sicilden silinerek adli sicil arşiv kaydına alınmasını talep ediyoruz. 

Adli sicil kaydında bu bilgilerin olması hem iş hayatı hem de diğer sosyal hayatı olumsuz etkilemektedir. Halihazırda çalışmakta olduğu şirket adli sicil bilgilerine ehemmiyet vermektedir.

Bu sebeple işlemlerin ivedi bir şekilde gerçekleştirilmesini, resmi ve özel yapılacak herhangi bir işlemde hak kaybına ve mağduriyete yol açmaması için adli sicil kaydında görülen sabıka kayıtlarının arşive alınmasını talep ediyorum.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle ve resen gözetilecek sebeplerle; adli sicil kaydında yer alan tüm kayıtların, meselenin kişisel önemi ve aciliyeti de göz önünde bulundurularak adli sicil arşiv kaydına alınarak silinmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön