ALDATMA NEDENİ İLE BOŞANMA DAVASI

ALDATMA NEDENİ İLE BOŞANMA DAVASI

Aldatma nedeni ile boşanma, Türk Medeni Kanunu 161. Maddede düzenlenmiştir.

Türk Medeni Kanunu 161. Madde

 • Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.
 • Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.
 • Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Eşlerden birinin sadakat yükümlülüğünü yerine getirmeyerek eşini aldatması zinadır. Zina kocanın karısından başka bir kadınla ya da kadının kocasından başka bir erkekle cinsel ilişkiye girmesidir. Eğer ki cinsel ilişki yok ise ve eş gizli olarak başka biriyle mesajlaşıyor, flört ediyor ise bu zina değildir. Aldatma nedeniyle olan boşanma davaları çekişmeli boşanma davası olarak görülmektedir.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Şartları

Aldatma nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için belli başlı şartlar bulunmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nda şartlar belirlenmiştir.

 • Evlilik ilişkisinin bulunması

Eşlerin arasında geçerli olan bir evlilik bağının bulunması gerekmektedir. Eşler arasında resmi nikah şarttır. Resmi olarak evli olan ve resmi olarak bu evliliği noktalamamış olan eşlerin başka bir kişiyle cinsel ilişkiye girmesi zina suçunu oluşturur.

 • Başkasıyla cinsel ilişkide bulunmak

Evli olan erkeğin başka bir kadınla ya da evli olan kadının başka bir erkekle cinsel ilişkiye girmiş olması gerekir. zinanın en önemli şartı cinsel ilişkidir. Cinsel ilişkinin sürekli olması gerekmez. Bir kere yaşanmış olması yeterlidir.

 • Zina edenin kusurlu olması

Zina fiilini gerçekleştirmiş olan eşin kusurlu olması gerekir.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davaları Süresi

Davanın uzama durumları delillerin toplanmasına bağlıdır ancak genel olarak aldatma nedeniyle boşanma davaları 1 ila 1,5 yıl sürer.

Aldatma Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Aldatma Davasında Aldatmanın İspatı

Zina nedeniyle açılan davalarda ispatın önemi büyüktür ancak genel olarak aldatma fiili gizli gerçekleştirildiği için ispatı oldukça zordur.

 • Mesaj kayıtları

Mesaj kayıtları zina eylemini kanıtlamaz ancak diğer delilleri destekleyebilir.

 • Telefon kayıtları

Aldatıldığıyla ilgili şüpheli olan kişi açmış olduğu boşanma davasında aldatıldığına dair şüphelendiği kişi ile mesajlaşmaların sıklığının ispatını sağlamak amacıyla telefon kaydı talebinde bulunabilir.

 • Whatsapp Konuşmaları

Kişinin başka birisi ile cinsel ilişkiye girdiğine dair ispatlar, çekilen fotoğraf ya da video kayıtları gibi delil niteliğindeki belgelerin Whatsapp üzerinden atılması durumunda bu mahkemeye delil olarak sunulabilir.

 • Tanıklar

Tarafların cinsel ilişkiye girdiklerini tanık ile ispatlamak pek mümkün değildir ancak tanıklar tarafların otelde aynı odada kaldıkları gibi iddialar ile mahkemeye delil sunabilir.

 • Otel kayıtlar

Tarafların aynı otelde ve aynı odada kalması durumunda zina eylemini işledikleri Yargıtay tarafından kabul edilmiştir.

 • Ses kayıtları

Kişinin telefonla yapmış olduğu görüşmeler delil olarak mahkemeye sunulabilir.

 • Fotoğraf ve video

Tarafların cinsel ilişki esnasında çekmiş olduğu video ya da fotoğraf kayıtları mahkemeye zina eyleminin bulunduğuna dair delil niteliği taşır.

ALDATMA (ZİNA) NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

DAVACI                                :

TC KİMLİK NUMARASI             :

ADRES                                 :

VEKİLİ                                : 

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI                                :

ADRESİ                                :

KONU                                   : Zina nedeniyle boşanma, ve tazminat istemlerimizi içerir dilek-

çemizdir.

AÇIKLAMALAR               :

1-) Müvekkilimiz, davalı eşiyle …/…/… tarihinde evlenmiştir. Ekte (EK 1) sunulan aile nüfus kaydından da anlaşılacağı üzere, tarafların bu evliliklerinden … adında … yaşında bir çocukları olmuştur.

2-) Müvekkilimiz, inşaat yüksek mühendisi olup, son … yıldır, yurtdışında gerçekleştirilen bir baraj inşaatında çalışmaktadır. Halen çalışmakta olduğu firma tarafından düzenlenmiş olan bildirim yazısı, ekte (EK 2) sunulmuştur. Bu nedenle, uzunca bir süredir evinden uzakta yaşamak zorunda kalmıştır.

3-) Müvekkilimiz, geçtiğimiz … ayı sonunda, yıllık iznini kullanmak üzere yurda gelmiş ve fakat ailesine sürpriz yapmak amacıyla, geleceği günü önceden haber vermemiştir. Kendi karşılaşacağı sürprizden habersiz olarak gece geç bir saatte evine vardığında ise, davalı eşini, yabancı bir erkekle uygunsuz vaziyette bulmuştur. Davalı eş, müvekkilimizin yokluğunu ve ortak çocuk …’in büyükannesi ve büyükbabası tarafından birkaç günlüğüne beraberlerinde yazlık evlerine götürülmesini fırsat bilmiştir.

4-) Gece geç bir saatte yaşanan bu olay nedeniyle yaşanan arbededen sonra kapı komşusu tarafından müvekkilimize bildirildiğine göre, davalı eş, müvekkilimizin yokluğunda, birkaç kez, sabah erken vakitlerde, çiftin ortak çocukları ile birlikte evden çıkmış, bu günlerde, tüm gün boyunca ortalarda gözükmemiş, gece geç saatlerde bazen söz konusu yabancı erkekle baş başa, bazen de birtakım arkadaşları eşliğinde ve fakat her iki halde de ortak çocuğun yokluğunda eve dönmüştür. Olaya tanık olan komşunun ismi ve adresi, dilekçemiz ekinde (EK 3) sunulmuştur. Çevresinde dürüst ve aklı başında bir kişi olarak tanınan asker emeklisi bu kimsenin olayla ilgili görgü ve bilgisine başvurulmasını talep ediyoruz.

5-) Müvekkilimiz, birkaç gün içinde işine geri dönmek zorundadır. Müşterek çocuk …, halen müvekkilimizin ebeveynlerinin yanında kalmaktadır. Meydana gelen olaylar nedeniyle ortaya çıkan durum karşısında, müşterek çocuk …’in, annesinin yanında kalmaya devam etmesinin, çocuğun gelişimi açısından fevkalade zararlı olacağı açıktır. Bu nedenle, küçüğün dava süresince müvekkilimizin ebeveynlerinin bakım ve gözetimi altında kalmasına, boşanma sonrasında ise, velayetinin müvekkilimize verilmesini talep ediyoruz.

6-) Evliliğinin bu şekilde sona ermek zorunda kalması ve maruz kaldığı manevi yıkım nedeniyle, müvekkilimiz lehine … TL maddi, … TL manevi olmak üzere, toplam … TL tazminata hükmedilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER      : 4721 S. K. m. 161, 168, 169, 174, 175, 182, 4787 S. K. m. 4,                                            6100 S. K. m. 240, 266.

HUKUKİ DELİLLER        : Aile nüfus kaydı örneği, nüfus cüzdanı fotokopisi, işyeri bildi-

rim yazısı, tanık ifadeleri, bilirkişi incelemesi

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, tarafların boşanmalarına, müşterek çocuğun dava süresince büyükannesi ile büyükbabasının yanında kalmasına, çiftin boşanmasına karar verilmesi halinde, velayetlerinin müvekkilimize verilmesine, müvekkilimiz lehine … TL maddi, …TL manevi olmak üzere, toplam … TL tazminata, yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz. …/…/…

EKLER         : 1. Aile nüfus kaydı örneği ve Kimlik cüzdanı fotokopisi,

 • İşyeri bildirim yazısı,
 • Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları

gösterir tanık listesi,

 • Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekili

                                                                                                                      Av.

ALDATMA NEDENİ İLE BOŞANMA DAVASI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön