HAKARET SUÇU

HAKARET SUÇU

Hakaret

Hakaret, bir kimseye saygısız ve küçümseyen ifadeler kullanmaktır. Kişinin onur, şeref ve saygınlığına rencide edebilecek bir nitelikle saldırmak hakaretli bir suç tipidir.  Hakaret suçu “Şerefe Karşı Suçlar” başlığı altında işlenmiştir. Suç seçimlik hareketli bir suçtur. Hakaret suçunda korunan değer kişinin şeref, namus ve toplum içerisindeki itibarıdır. Kısacası kişinin manevi varlığının korunmasıdır. Suç oluşturan fiilin ispatı çok önemlidir, eğer ki suç ispat edilemez ise kişiye ceza verilmez.  (1) Hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum varsa, hem ismi belirtilmiş ve hem de hakaret açıklanmış sayılır. (TCK 126)

Hakaret Suçu Zamanaşımı

Hakaret suçu zamanaşımı süresi 6 aydır. Kişi 6 ay içerisinde şikayetçi olmaz ise bu hakkını kaybeder.

Mağdurun Yüzüne Karşı Hakaret

Huzurda hakaret kanunda iki şekilde olacağı kabul edilmiştir.

  • Doğrudan mağdurun yüzüne karşı fiilin işlenmesi
  • Mağdura yönelik hakaret içeren sesli ve yazılı bir ileti gönderilmesi.

Hakaret suçunda herhangi bir iletişim yolu işe suç işlenir ise bu da huzurda hakaret olarak kabul edilir.

Gıyapta Hakaret

Kişiye hazır bulunmadığı herhangi bir ortamda ya da doğrudan olarak öğrenemeyeceği bir şekilde hakaret edilir ise bu gıyapta hakareti oluştur. Gıyapta hakaret suçunun cezalandırılabilmesi için hakaret fiilini e az 3 kişinin sanıktan öğrenmesi gerekliliği söz konusudur.

Hakaret Suçu Cezası

– Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir. (Türk Ceza Kanunu 125/1)

– Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur. (TÜRK CEZA KANUNU 125/2)

– Hakaret suçunun;

a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz. (TÜRK CEZA KANUNU 125/3)

– Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır. (TÜRK CEZA KANUNU 125/4)

– Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır. (TÜRK CEZA KANUNU 125/5)

HAKARET SUÇU

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön