İCRA İFLAS HUKUKUNDAKİLERİN SORUMLULUKLARI

Hukuki sorumluluk;

İcra ve iflas dairesinde görev yapan kişi veya kişiler, görevlerini yerine getirme esnasında isteyerek veya istemeyen yapılan işlemler de kusurlu davrandıkları ve eylemleri ile başka kişilere zarar verdikleri takdirde tazminat ile sorumlu olmaları söz konusu olacaktır. Ancak bu durumdan tazminat davasında birinci derecede icra ve iflas dairelerinin bağlı bulundukları idare sorumlu olacaktır. Başka bir ifade ile adliye teşkilatı içinde yer alan icra ve iflas daireleri her alanda Adalet Bakanlığına bağlı olduğu için tazminat davasının da Adalet Bakanlığına karşı açılması söz konusu olacaktır.

Örneğin; adi haciz yolu ile takip sırasında yaptığı bilinçli veya bilinçsiz olarak kişilere karşı kusurlu ya da eksik icra takip işlemi ile alacaklı veya borçluyu zarara uğratan icra müdürüne doğrudan doğruya tazminat davası işlemi gerçekleştirilemez. Tazminat davasının önceliği Adalet Bakanlığına karşı açılmasıdır. Bu tür davalar, genel mahkemelerde açılmaktadır. Devlet yetkilileri tarafından daha sonra zararın meydana gelmesinde isteyerek ya da istemeyerek kusuru bulunan görevli memura rücu etmek hakkına sahiptir. İcra müdürünün vermiş olduğu zarar görevi ile ilgili olabildiği gibi göreviyle tamamen aykırı bir konu ile ilgili de olması mümkündür. Örneğin; sinirli bir icra müdürünün, icra dairesine gelen alacaklının yapılmasını istediği bir icra takip işlemini sert bir dille tepki vererek yapmayacağını söylemesi üzerine çıkan tartışma sırasında alacaklıyı darp etmişse bu bir haksız fiil olduğundan haksız fiilin meydana getirdiği zarardan dolayı tamamen icra müdürü sorumlu tutulacaktır. Haksız fiilden doğan tazminat davası, icra müdürünün şahsına yönelik olarak genel mahkemede açılmaktadır.

Cezai sorumluluk; İcra iflas dairelerinde görev yapan memurların herhangi bir eylem ve işlemlerinden bir kısmı ya da tamamı onların cezai sorumluluğuna yol açabilmektedir. Örneğin; icra dairesine tevdi edilen, bu dairece tahsil olunan ya da muhafaza altına alınan paraların bu konu ile ilgili memur tarafından zimmete geçirilmesi halinde cezai sorumluluk söz konusu olacaktır. Zimmete geçirilen miktar ile ilgili cezai işlem sürecinin beklenmesine ve mahkemenin ilgili memura bir hüküm verme sürecinin beklenmesine gerek yoktur. Söz konusu olan miktar her ne ise hazine tarafından biran önce icra veznesine yatırılır. Ancak borçlu, takip konusu alacak miktarını alacaklıya ödenmek üzere icra veznesine yatırmış ise aynı zaman da icra müdürü de bu parayı alacaklıya vermek yerine zimmetine geçirmiş ise; kanun koyucu, alacaklının mağdur olmaması için zimmete geçirilen paranın hazine tarafından bir an önce icra veznesine yatırılmasını ön görmektedir. Devlet zimmete geçirilen maddi değerler üzerinde, zimmetine geçirenlere karşı rücu hakkına sahiptir.

Disiplin sorumluluğu; İcra iflas kanunundaki bazı hükümler icra müdürüne karşı oluşturulmuştur. Bu hükümlere uyulmaması halinde yapılan icra takip işlemi geçersiz kabul edilmez ancak icra müdürünün disiplin sorumluluğuna yol açabilir. Bu doğrultuda işlemler başlatılabili

İCRA İFLAS HUKUKUNDAKİLERİN SORUMLULUKLARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön