İCRA İFLAS HUKUKUNDA ŞİKAYET OLUŞTURMA

Şikayet, takibi ilerletip alacaklıya borçlunun malvarlığının satış bedelinden alacağına kavuşturma amacıyla icra daireleri tarafından yapılan icra takip işlemlerine karşı o icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesine başvurmak şeklinde kullanılan bir hukuki imkandır. Bu durumdan anlaşılacağı gibi şikayet taraf işlemlerine karşı yapılmamaktadır, sadece icra dairesinin işlemlerine karşı yapılması mümkündür.

Şikayet yoluna kimler başvurabilmektedir?

İcra dairesinin yapmış olduğu icra takip işlemlerine karşı hukuki menfaati olan bütün alacaklı, borçlu ve ilgililer şikayet yoluna gidebilirler. İlgililerin kimler olabileceği olayın verileri doğrultusunda incelendikten sonra belirlenmelidir.

Şikayet süresi ne kadardır?

İcra ve iflas hukukunda kişi ya da kişilerin şikayet süresi, icra takip işlemini öğrenme tarihinden itibaren yedi gündür.

Şikayet sebepleri nelerdir?

Şikayet sebepleri hukukumuzda müddetli şikayet ve müddetsiz şikayet sebepleri olmak üzere iki başlıkta ele alınmıştır.

Müddetli şikayet sebepleri, icra takip işleminin kanuna aykırı olması durumunda veya konuya uygun bulunmaması gibi durumlarda karşımıza çıkmaktadır. Kanuna aykırılık olarak anlatılmak istenen belirli bir konuya ya da kurala yönelik değil, genel olarak kanuna aykırılıktır. Örneğin; adi haciz yoluyla takibe girişen alacaklının takibi kesinleştirip haciz isteme yetkisini elde ederek haciz talep etmesi üzerine icra müdürü, borçlunun gayri kabili haciz mallarına haciz koyar ise; borçlu, yapılan haczin kanuna aykırı olduğunu ileri sürerek haczi öğrenme tarihinden itibaren 7 gün içinde haczi koyan icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesine şikayet yoluyla başvurabilir.

Diğer bir müddetli şikayet sebebi, icra takip işleminin konuya uygun olmamasıdır. Yani icra takip işleminin somut olayın verileri ile uyuşmaması durumudur. Örneğin; alacaklının haciz talebi üzerine borçlunun beş parça malının haciz edilmesi takip konusu alacak, faiz ve masrafları karşılamaya yeterli olacağı takdir de icra müdürünün borçluya ait dokuz parça malı haciz etmiş olması durumunda burada haciz konusu mallar kabili haciz olduğundan haciz işlemi kanuna aykırı demek mümkün değildir. Ancak beş malın haczinin yeterli olmasına rağmen dokuz malın haczedilmesi somut olayın verileri ile uyuşmayacağı için borçlu haczi öğrendiği tarihten itibaren 7 gün içinde bu haczin konuya uygun olmaması sebebine dayanarak şikayet yoluyla icra mahkemesine başvurabilir.

Kanunlarımızda kanun koyucu tarafından iki tane süresiz şikayet sebebi göstermiştir. Bunlar;

Süresiz şikayet sebepleri, bir hakkın yerine getirilmemesi veya sebepsiz geciktirilmesi halleridir. Bu iki sebep dışında doktrin veya yargıtay, icra takip işlemini kamu düzenine aykırı olmasını da bir süresiz şikayet sebebi olarak kabul etmiştir. Örneğin; takibi kesinleştirip haciz isteme yetkisini elde eden alacaklının haciz talep etmesine

rağmen icra müdürünün haciz yapmamakta direnmesi hali bir hakkın yerine getirilmemesi süresiz şikayet sebebini oluşturmaktadır. Alacaklının haciz talebi üzerine icra müdürünün, işlerin yoğunluğunu öne sürerek haciz yapmaktan sürekli olarak kaçınması, haciz yapmayı geciktirmesi süresiz şikayet sebebine neden olmaktadır.

İCRA İFLAS HUKUKUNDA ŞİKAYET OLUŞTURMA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön