KAMBİYO SENETLERİNİN ÖZELLİKLERİ

Kombiyo senetleri; poliçe,bono ve çektir. Bu senetlerin ortak özellikleri şu şekildedir;

Sınırlı sayı ilkesi;

Kambiyo senetleri sınırlı sayı ilkesine göre nitelendirilmektedir. Bu durum kambiyo senedi olarak yalnızca bono, poliçe ve çek olduğu anlamına gelmektedir. Başka bir hukuki senedin kambiyo senedi olarak kabul edilmesi mümkün değildir.

Özellikli şekil şartlarına tabi olma ilkesi;

Kanunda belirtilen özel şekil şartları doğrultusunda kambiyo senetleri düzenlenmektedir. Bu şartları içermeyen senetlerin kambiyo senedi olması mümkün değildir.

Soyutluk ilkesi;

Kambiyo senetlerin de temel itibariyle ilişkilerin belirtilmesi mümkün değildir. Kambiyo senetlerinde tarafların ilişkileri ya da borcun konusu değil borcun varlığı ve ifası önem taşımaktadır. Borcun sebebinin kambiyo senedinde bulunmasının hiç bir önemi yoktur. Borcun tanınması bir kambiyo senedi olması yönünde yeterlidir. Bu durum da iki şekilde belirlenmiştir. İlk olarak kambiyo senedinden doğan taahhüdün temel ilişki ile ilişkilendirilmesi, senedin ya da kambiyo taahhüdünün geçersizliği sonucunu doğurmaktadır. Nedeni ise kambiyo taahhüdünün şarta bağlanamaması kuralı emredicidir. Ancak uygulamada senede yazılan “bedeli nakden alınmıştır” veya “bedeli malen alınmıştır” kayıtları, taahhüdü şarta bağlı duruma getirmeyeceğinden, geçerli kabul edilmektedir. Bu kayıtların ispatı gerekmektedir. Bu kayıtlar borçlu olan tarafın senedin karşılığının ödenmediği hususundaki durumları engellemek içindir. İkinci olarak ise kambiyo senetlerinde kişisel def’iler kural olarak üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez. Bu durum, kambiyo senetlerinin kanunen emre yazılı senet olmasının bir sonucudur. Ancak hamilin bilerek borçlunun zararına hareket etmesi halinde ise, diğer emre yazılı senetlerde olduğu gibi, kambiyo senetlerinde de bir istisna oluşur ve kişisel def’iler üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir.

Kambiyo senetleri kanunen emre yazılı senetlerdendir;

Kambiyo senetleri emre yazılı senetler olmasından kaynaklı nama yazılı hale getirilebilmeleri gerektiğinde lehdarın adından sonra açıkça “emre değildir” ya da “nama yazılıdır” şeklinde belirtilmelidir. Aksi takdirde kambiyo senetleri, düzenlenip şekil şartları tamamlandığı andan itibaren, emre yazılı senet sayılırlar. Kambiyo senetlerinden sadece çek hamiline yazılabilir. Poliçe ve bononun hamiline yazılı olması olanaklı değildir.

Müteselsil sorumluluk ilkesi;

Kambiyo senetlerinde müteselsil sorumluluk ilkesi geçerlidir. Alacaklı taraf, ibraz ettiği senet ödenmediği takdirde senet bedelinin tamamı için diğer borçlulardan birine, bazılarına ya da hepsine birden başvurabilir. Bu durum, kambiyo senetlerinin tedavül işlevini artırmaktadır. Aynı zamanda kambiyo senetlerine güvenilmesini sağlamaktadır.

İmzaların bağımsızlığı ilkesi;

Kambiyo senedi, borçlanmaya yetkisi olmayan kimselerin imzasını, sahte imzaları, hayali kişilerin imzalarını ya da yetkisiz kişilerin imzalarını taşırsa, diğer imzaların geçerliliği bu sebeplerden hiçbir şekilde etkilenmez. Borçlulardan birisinin imzasının herhangi bir sebeple bağlayıcı olmamasının, diğer borçluların sorumluluğunu etkilememesine, imzaların bağımsızlığı ilkesi denilmektedir.

Kambiyo senetleri alacak senetleridir;

Kambiyo senetleri olan bono, çek ve poliçe birer para alacağı senedidir. Bu sebeple alacak hakkından başka bir hakkın senede yazılması ve bu senedin kambiyo senedi sayılması mümkün değildir.

KAMBİYO SENETLERİNİN ÖZELLİKLERİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön