Makaleler

KAMBİYO SENETLERİNİN ÖZELLİKLERİ

Kombiyo senetleri; poliçe,bono ve çektir. Bu senetlerin ortak özellikleri şu şekildedir; Sınırlı sayı ilkesi; Kambiyo senetleri sınırlı sayı ilkesine göre nitelendirilmektedir. Bu durum kambiyo senedi olarak yalnızca bono, poliçe ve çek olduğu anlamına gelmektedir. Başka bir hukuki senedin kambiyo senedi olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Özellikli şekil şartlarına tabi olma ilkesi; Kanunda belirtilen özel şekil […]

KANUNDA BOŞLUK TÜRLERİ

Hüküm içi boşluk ve kanun boşluğu olarak iki şekilde ele alınmaktadır. Hüküm içi boşluk; Kanunda hüküm bulunduğu ancak bu hükmün uygulanması mümkün olmadığı durumlardır. Bu sebeple hükmün tamamlanması gerekmektedir. Kanun koyucu bu boşluğu bizzat bırakmıştır. Hakimin durumun, dönemin şartları doğrultusunda bu boşluğu resen doldurması amaçlanmıştır. Hükmün ana hatları belirlenmiş durumdadır ancak değişebilecek şartlar nedeniyle içeriği […]

KOMBİYO SENETLERİ İŞLEMLERİ NELERDİR?

Kambiyo senetleri olarak kabul edilen senetler; poliçe, bono ve çektir. Bu senetler dışındaki herhangi bir senedin kambiyo senedi bir başka senedin kambiyo senedi olması mümkün değildir. Poliçelerde genellikle üç kişi bulunmaktadır. Bu doğrultudan poliçede üçlü bir hukuki ilişkinin varlığından bahsetmek mümkündür. Poliçe düzenleyen kişilere hukukta keşideci adı verilmektedir. Keşideci tarafından muhatap olan kişi üzerine düzenlenerek […]

KIYMETLİ EVRAK NEDİR? UNSURLARI NELERDİR?

Kıymetli evrak, belirli bir konu üzerine kişi ya da kişilerin haklarını ve yerine getirmekle yükümlü oldukları davranışları bildiren belgedir. Devredilemez haklardır. Unsurları; Senet, herhangi bir belgenin kıymetli evrak sayılabilmesi için öncelikle bir senet oluşturulması gerekmektedir. Senet ise kişinin kendisini sorumluluk altına aldıkları yazılı belgedir. Kişiler kendi aleyhine yazılı olarak senet düzenler ve gerçekleştirecekleri iradeyi belirlemiş […]

TİCARET ŞİRKETLERİ HAKLARI

Ticaret şirketleri beş başlıkta ele alınmaktadır. Bunlar; Kollektif şirketler, ticari herhangi bir işletmeyi ticaret unvanı ile işletmek amacıyla, gerçek kişiler arasında kurulan şirketlerdir. Aynı zaman da ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlanmamış durumdadır. Bu tür şirketin sahipleri, sözleşmelerini notere onaylatmalı ve on beş gün içinde şirketin bulunduğu ticaret siciline tescilini yaptırmak zorundadır. Şirket ortakları, […]

TİCARİ İŞLETMELER VE TİCARİ İŞLETMELERİN REHNİ

Ticari işletmeler, ticaret hukukunda esnaflara belirtilen kar düzeyine nazaran daha fazla kar amacı güdmeleri nedeni ile oluşturulan, bağımsız ve süreklilik gösteren işletmelere denir. Ticari işletmeleri kısmen ya da tamamen işleten kişilere ise tacir adı verilmektedir. Ticari işletmeler,hukuki bir nitelik olarak ticaret hukuku mevzuatında düzenlenmiştir. Ticari işletmelerin varlığı için ticaret siciline herhangi bir tescil yükümlülüğü bulunmamaktadır. […]

TACİR VE TACİR OLMANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Tacir, herhangi bir ticari işletmeyi kısmen ya da tamamen işleten kişilere verilen bir unvandır. Gerçek kişiler de tacir sıfatı; Gerçek kişilerin tacir ünvanı alması için bir ticari işletmesi bulunmalı aynı zamanda bu işletmenin çalışıyor durumda olması ve kendi adına yönetiyor durumda olması gerekmektedir. İşletmenin maddi gelir elde ediyor olması da gerekmektedir. Bağış amacı ile kurulan […]

EVLAT EDİNME DAVASI

EVLAT EDİNME DAVASI Evlat edinme Durumu evlat edindirilmeye uygun olan bir çocuk ile, durumu evlat edinmeye uygun kişi arasında hukuki bağların sağlanması ile çocuk ebeveyn ilişkisi kurulmasıdır. Evlat Edinmenin Şartları Evlat edinmenin şartları vardır. Bu şartlar: Eşlerin en az 5 yıldır evli olmaları ya da her ikisinin de 30 yaşını doldurmuş olmaları, Evlat edinecek kişi […]

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI Anlaşmalı boşanma davaları Türk Medeni Kanunu’nun 116. Maddesinin 3. Fıkrasında düzenlenmiştir. Anlaşmalı boşanma, tarafların ortak kararı sonucu evliliği bitirme istemi anlamına gelir. Anlaşmalı boşanma, boşanmanın hukuki sonuçlarını düzenleyen ve her iki eş tarafından imzalanması gereken bir tür sözleşmedir. Anlaşmalı Boşanma Şartları Anlaşmalı boşanma davasının gerçekleştirilebilmesi için şartlar vardır. 4721 sayılı Türk Medeni […]

ALDATMA NEDENİ İLE BOŞANMA DAVASI

ALDATMA NEDENİ İLE BOŞANMA DAVASI Aldatma nedeni ile boşanma, Türk Medeni Kanunu 161. Maddede düzenlenmiştir. Türk Medeni Kanunu 161. Madde Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı […]

Başa dön