TİCARET ŞİRKETLERİ HAKLARI

Ticaret şirketleri beş başlıkta ele alınmaktadır.

Bunlar;

 • Kollektif şirketler, ticari herhangi bir işletmeyi ticaret unvanı ile işletmek amacıyla, gerçek kişiler arasında kurulan şirketlerdir. Aynı zaman da ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlanmamış durumdadır. Bu tür şirketin sahipleri, sözleşmelerini notere onaylatmalı ve on beş gün içinde şirketin bulunduğu ticaret siciline tescilini yaptırmak zorundadır. Şirket ortakları, şirketin borç ve taahhütlerinden tüm malvarlığı ile sorumludur. Şirketin sona ermesi durumunda ortaklar bu durumu tescil ve ilan ettirmek zorundadır. Şirketin sona erdirilmesiyle birlikte tasfiye işlemi başlamış olacaktır.
 • Komandit şirketler, ticaret unvanı ile işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir ya da birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış ve diğer ortak ya da ortakların sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlandırılmış bulunan şirketlerdir. Şahıs şirketidir. Komandite şirketler ve komanditer şirketler olarak ikiye ayrılır. Komandite şirketler, gerçek kişilerden oluşmaktadır. Komanditer şirketler ise tüzel kişilerden oluşmaktadır.
 • Anonim şirketler, sermayesi belirlidir ve paylara bölünmüştür. Şirketin borçlarından dolayı sadece malvarlı ile sorumlu bulunan şirket türüdür.
 • Limited şirketleri, gerçek kişi ya da kişiler veya tüzel kişiler tarafından kurulmaktadır. Ticaret unvanı altında kurulmak zorundadır. Sermayesi belirli şirketlerdendir. Ortakların sayısı elliyi aşmamaktadır. Şirketin yapısı genel kurul, müdürler ve denetçiden oluşmaktadır.
 • Kooperatif şirketleri, ortaklarının ekonomik menfaatleri doğrultusunda hareket eden şirketlerdir. Ortakların ihtiyaçlarına göre karşılıklı yardım esasına dayanarak faaliyetini sürdürmektedir. Gerçek ya da tüzel kişilerden oluşturulmaktadır. Sermayesi ve ortakları değişiklik gösterebilmektedir.

Özellikleri

 • Şirket sözleşmeleri yazılıdır.
 • Şirket sözleşmesinde bulunan imzaları noter tarafından onaylanmıştır.
 • İşletmeler, kar amacı taşır.
 • Tüzel kişilikleri bulunmaktadır.
 • Ortakları haricinde tüzel kişilikleri de olan bu şirketler aynı zaman da tacir ünvanını taşımaktadır.
 • Ticaret kanununda belirtilen şekillere uygun olarak kurulmuşlardır.
 • Ticaret ünvanına sahip olma zorunlulukları bulunmaktadır.
 • Ticaret siciline kayıtlıdır.
 • Ticaret devletlerini tutma zorunlulukları vardır.

Ticaret hukukuna göre her şirketin kendi hususlarının korunması durumunda Türk Medeni Kanunun tüzel kişilere ilişkin hükümleri ile hüküm bulunmayan konularda Türk Borçlar Kanununun adi şirketlere yönelik hükümleri şirketlerin yönetimine uygun olacak şekilde ticaret şirketleri üzerinde uygulanır. Uygulanacak kanun hükümlerinin sırası ise şu şekildedir;

 • Ticaret şirketlerine özgü hükümler,
 • Türk Medeni Kanununun tüzel kişilere ilişkin genel hükümleri,
 • Türk Borçlar Kanununun adi şirkete dair hükümleri.

Ticaret şirketlerinde sermaye olarak kullanılabilecekler ise şu şekildedir;

 • Para
 • Alacaklar
 • Kıymetli evraklar
 • Sermaya şirketlerine ait paylar
 • Fikri mülkiyet hakları
 • Taşınır mallar
 • Taşınmaz mallar
 • Taşınır malların kullanım hakları
 • Taşınmaz malların kullanım hakları
 • Kişilerin sağlamış oldukları emekler
 • Kişilerin ticari itibarları
 • Elektronik adlar ve ya alanlar
 • Ekonomik değere sahip haklar
 • Devredilebilen her türlü haklar
TİCARET ŞİRKETLERİ HAKLARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön